Politica de confidențialitate

 Ultima actualizare: noiembrie 2019

 I. Definitii

SITE = pagina de internet cazare24.ro si orice alte aplicatii asociate cu aceasta;
UNITATE DE CAZARE = entitate care isi ofera serviciile prin intermediul site-ului;
HOTELIER = administratorul unitatii/lor de cazare;
VIZITATOR = orice persoana sau entitate care acceseaza sau utilizeaza site-ul;

II. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Croco Digital Media SRL cu sediul în Sibiu, str.Primăverii nr.15, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet Cazare24.ro

III. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

III.1. Dacă sunteți HOTELIER si inregistrati o UNITATE DE CAZARE pe SITE, pe lângă datele pe care dumneavoastră le afișați pe SITE, cu acordul și intenția vădită de a le face publice, cum ar fi nume și prenume HOTELIER, nume UNITATE DE CAZARE, număr de telefon, adresă de email, adresă UNITATE DE CAZARE, coordonate GPS si orice alte informații referitoare la UNITATEA DE CAZARE și la serviciile oferite de aceasta, SC Croco Digital Media SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, CUI/CNP, nr. Registrul Comerțului, banca si codul IBAN, dar și adresa dumneavoastră IP și date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul SITE-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC Croco Digital Media SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

III.2. Dacă sunteți VIZITATOR al Site-ului, SC Croco Digital Media SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații și adresa dumneavoastră IP , în măsura în care ne contactați în acest fel, sau in sectiunile de comentarii ale paginilor Site-ului.

III.3. Adresele IP ale VIZITATORILOR si HOTELIERILOR, ID-ul utilizatorului (daca utilizatorul este autentificat in cont) precum si numele de utilizator folosit pentru autentificare sunt stocate in registre in mod conditionat pentru a identifica activitatile suspicioase si pentru a proteja SITE-ul de diferite tipuri de atacuri. Exemple de conditii care declanseaza stocarea in aceste registre includ incercarile de autentificare in cont, cererile de dezautentificare din cont, cererea de accesare a unor adrese URL suspicioase, modificari ale continutului SITE-ului si modificari ale parolelor. Aceste informatii sunt stocate pentru 180 de zile.

III.4. La fel ca și majoritatea operatorilor de site-uri, colectăm date pe care browser-ul tău le trimite de fiecare dată când vizitezi SITE-ul (“Log Data”).

Aceste date pot include adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, durata vizitei, sursa de recomandare, vizualizările de pagină și căile de navigare ale SITE-ului.

Adițional, putem folosi servicii ale unor terțe părți cum ar fi Google Analytics, Facebook Pixel, care colectează, monitorizează și analizează aceste date.

IV. Scopurile și temeiurile prelucrării

IV.1. Dacă sunteți HOTELIER, SC Croco Digital Media SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·         pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC Croco Digital Media SRL, respectiv pentru emiterea facturilor pentru serviciile prestate.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC Croco Digital Media SRL, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC Croco Digital Media SRL.

·         pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC Croco Digital Media SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul SITE-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC Croco Digital Media SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul SITE-ului.

·         în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a SITE-ului, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Croco Digital Media SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe SITE.

IV.2. Dacă sunteți VIZITATOR al SITE-ului, SC Croco Digital Media SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·         pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi întrebărilor, pentru afișarea comentariilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe SITE.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Croco Digital Media SRL de a asigura funcționarea corectă a SITE-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența VIZITATORILOR SITE-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

V. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC Croco Digital Media SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți HOTELIER, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Croco Digital Media SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

VI. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Croco Digital Media SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC Croco Digital Media SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·         pentru administrarea SITE-ului;

·         pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea SITE-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·         pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

·         atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VII. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC Croco Digital Media SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VIII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

·         dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Croco Digital Media SRL, conform celor descrise în prezentul document;

·         dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Croco Digital Media SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

·         dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Croco Digital Media SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

·         dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

o    acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o    în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

o    în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

o    în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

o    în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

o    datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Croco Digital Media SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

·         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

o    persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

o    prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

o    operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

o    persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

·         dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Croco Digital Media SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·         dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

o    în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Croco Digital Media SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Croco Digital Media SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

o    în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·         dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@cazare24.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica Cookies